Regulamin OSK

Regulamin OSK Caputa

Ogólny Regulamin OSK Caputa obowiązujący na wszystkie kategorie prawa jazdy.

PŁATNOŚCI

 1. Podstawowa cena kursu na kat B obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych+ egzamin wewnętrzny

 2. Koszt obowiązkowego, zgłaszanego do Starostwa egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej ponosi OSK.

 3. Koszt niezgłoszenia się na zaplanowany egzamin zgłoszony do starostwa wynosi 50 zł

 4. Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.

 5. Płatności za kurs dokonywane mogą być w ratach, przy zapisaniu się na kurs min. 800 zł

 6. Na kurs rozszerzony (jeśli w/g oferty Kursant może z niego skorzystać), który obejmuje 40 h zajęć praktycznych,należy zdecydować się    (i go opłacić) do 15 h zajęć praktycznych kursu podstawowego. Cena tego kursu jest zawsze wyższa od ceny kursu podstawowego o 500 zł. Zajęcia doszkalające należy wykorzystać w okresie 3 m-cy od dnia zakupu.

 7. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane w/g zasad obowiązujących przy tej ofercie.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 1. Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.

 2. Zmiana instruktora prowadzącego do momentu wyjeżdżenia 15 h nie powoduje żadnych konsekwencji.

 3. Zmieniając instruktora po wyjeżdżeniu 15 h Kursant musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami, związanymi z zaliczeniem egzaminu wewnętrznego, gdyż to instruktor, który wyjeździ min.50 % wszystkich godzin jest uważany przez przepisy za instruktora prowadzącego i u niego właśnie Kursant jest zobowiązany zaliczyć egzamin. 

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 26 h zajęć teoretycznych 4 godziny pomocy przedmedycznej i minimum 30 h zajęć praktycznych na kat. B, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego

 2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.

 3. Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Odtworzenie zagubionej karty kosztuje 200 zł

 4. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji. 

 5. W przypadku niezdania przez kursanta egzaminu wewnętrznego na wniosek instruktora kursant jest zobowiązany wykupić minimum 1 godziny jazd by przeprowadzić kolejny egzamin.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 1. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od poniedziałku do niedzieli w g.6-21

ODWOŁYWANIE JAZD I EGZAMINÓW:

 1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze.

 2. Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora.

 3. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin.

 4. Odwołać egzamin wewnętrzny, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, można najpóźniej na 4 dni robocze przed umówionym terminem
  TERMINY WAŻNOŚCI:

 5. Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym a praktycznym dłuższa niż 6 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 150 zł.

 6. Kurs kat B należy zrealizować, tzn odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu

 7. Zaliczony egzamin wewnętrzny z części teoretycznej jest ważny przez cały kurs

 8. Zajęcia doszkalające należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu.

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

   1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka nauki jazdy, oraz kierownik ośrodka szkolenia kierowców.

    2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, mi.in
       uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych w kontroli procesu nauczania może uczestniczyć kierownik ośrodka szkolenia kierowców.

    3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach.

ZWROT KOSZTÓW

 1. Przed rozpoczęciem kursu:

  • Przed rozpoczęciem szkolenia wpłacone kwoty mogą zostać zwrócone Kursantowi w całości, jeśli zgłosi on taką chęć do 14 dni kalendarzowych od dnia zapisu, czyli podpisania powyższego regulaminu.

  • Po terminie 14 dni, ale do 60 dni po zapisie zwrócone może zostać 50% wpłaconej kwoty.

  • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje

  • W innych przypadkach zwrot wpłat może nastąpić tylko w przypadku nie dojścia do skutku kursu.

  • Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

 2. Po rozpoczęciu szkolenia:

  • W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, zwrot kosztów jest możliwy tylko w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają kursantowi dokończenie szkolenia w naszym Ośrodku Nauki Jazdy w terminie do 6 m-cy. Np.: stan zdrowia wykluczający dalszą naukę, przeprowadzka do innego miasta, wyjazd zagraniczny na okres dłuższy niż 6 m-cy…

  • W takiej sytuacji od sumy wpłaconej przez Kursanta, zostanie potrącona kwota 500 zł. (opłaty manipulacyjne, materiały szkoleniowe, koszt szkolenia teoretycznego )

  • W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął szkolenie praktyczne, zwrot kosztów jest możliwy w takich samych sytuacjach , jak w podpunkcie a, z tym że, oprócz odliczenia kosztów szkolenia teoretycznego (500 zł) Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po 120 zł kat. B i 200zł kat. C i C+E.

  • Ponadto wymieniona w podpunkcie a sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 1 miesiąc od daty zapisu na kurs.

  • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje. Rozliczenie nastąpi w sposób podany w podpunkcie dotyczącym rezygnacji z kursu, czyli szkolenie teoretyczne i inne opłaty- 500 zł oraz każda wyjeżdżona godzina 120 zł kat. B i 200 zł kat. C i C+E

 3. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko w/g zasad obowiązujących przy tej  ofercie.

 4. Za każdy rok przerwy w czasie odbywania szkolenia ośrodek pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł.

JAZDY DOSZKALAJĄCE :

 1. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin.

 2. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3 miesięcy od dnia ich wykupienia. ośrodek odlicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej

 3. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu.

Regulamin jazd doszkalających

 1. Klientowi, który wykupił w naszej szkole pakiet minimum 10 h doszkalających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin pojedynczo, przysługuje prawo do liczenia tych godzin  po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupił.

 2. Klientowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze niż 10 h, prawo takie nie przysługuje.

 3. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiet.

 1. Wykupienie pakietu 6, 10, 15 lub więcej godzin doszkalających wraz z zaświadczeniem o odbyciu dodatkowego szkolenia, nie powoduje wzrostu ceny pakietu.

 2. Pakiet 15 h można opłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata na początku, druga do 7 lekcji.

 3. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3 miesięcy od dnia ich wykupienia. Ośrodek odlicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej

 4. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu

 5. Klient ma prawo po wykupieniu i odbyciu w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.

 6. Odwołać zaplanowane jazdy kursant może maksymalnie do 24 godzin wcześniej, wliczając w ten okres tylko dni robocze.

 7. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniążki powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.

 8. W przypadku dokonywania płatności za pakiet przelewem, prosimy o pobranie z biura karty zajęć .

 9. W przypadku rezygnacji z zaplanowanej jazdy kursant powinien poinformować o tym fakcie swojego instruktora, lub w przypadku pierwszej lekcji w naszej Szkole- biuro, które go na te zajęcia umawiało.

 10. W przypadku nie zdania egzaminu

Prosimy o możliwie wczesne odwoływanie zajęć.

1. Odwoływanie jazd sms-em uważa się za nieważne, kursant jest zobwiązany do powiadomienia instruktora rozmową telefoniczną o niemożności uczestniczenia w zajęciach. 

2. W przypadkach notorycznego odwoływania zaplanowanych jazd powyżej 5 razy ośrodek ma prawo do potrącenia 400zł z opłaty za kurs, w razie powtarzania się kolejnej odmowy uczestnictwa w zajęciach za każde zaplanowane dwie godziny ośrodek będzie potrącał 160 zł.

Symulator Nauki Jazdy 4d Dla Każdego !!
więcej
NOWOŚĆ ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI !!!!
Kurs kwalifikacji wstępnej przez internet metodą E-Learning

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

czytaj dalej ...
więcej
Szkolenie Okresowe
Szkolenia okresowe odbywane są metodą E-Learning


Zapisy od Poniedziałku do piątku !
więcej
Copyright 2013 by OSK Caputa | Odwiedziny strony: 638960 Wykonanie: Invidia.pl